Przetarg został anulowany.

Nomino Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy usługi dotyczącej przygotowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego, zgodnie z zasadami konkursu nr 1 ogłoszonego w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 20142020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, termin i warunki składania ofert znajdują się w załączeniu.
Termin składania ofert upływa 29.04.2016r. o godz. 11:00

 

ZAŁĄCZNIKI: